TABLEON Mục yêu thích

TABLEON Mục yêu thích

0,00$

Plugin này là một tiện ích mở rộng cho TABLEON - Bảng bài viết WordPress có thể lọc

Phần mở rộng này cung cấp khả năng thu thập bài đăng của khách hàng


Plugin này là một tiện ích mở rộng cho TABLEON - Bảng bài viết WordPress có thể lọc

Phần mở rộng này cung cấp khả năng thu thập bài đăng của khách hàng để mua thêm chúng.

Người dùng có thể thu thập các bài đăng thông qua ô bảng đặc biệt:

Ngoài ra người dùng có thể thu thập các bài đăng trực tiếp trên trang đơn của bài đăng nếu muốn chèn vào đó shortcode [bài đăng tableon_favourites_single_btn] bằng cách sử dụng mã trong tệp functions.php của chủ đề WordPress hiện tại:


Các cột của bảng bài đăng yêu thích có thể được đặt trong cài đặt plugin:


Người dùng có thể nhìn thấy các bài viết yêu thích nhờ tham số liên kết user_id:


Đối với bất kỳ dữ liệu thống kê yêu thích các bài đăng có thể được trích xuất bằng mã:

Shortcodes:

 

 

WOOBE - Trình chỉnh sửa hàng loạt WooCommerce và Trình quản lý sản phẩm chuyên nghiệp