TABLEON So sánh

TABLEON So sánh

7,99$ 5,99$

Plugin này là một tiện ích mở rộng cho TABLEON - Bảng bài viết WordPress có thể lọc

Tiện ích mở rộng này cho phép tạo bảng với bài viết để so sánh Chúng.


Plugin này là một tiện ích mở rộng cho TABLEON - Bảng bài viết WordPress có thể lọc

Tiện ích mở rộng này cho phép tạo bảng với bài viết để so sánh Chúng.

Tiện ích mở rộng cung cấp ô bổ sung cho các bảng bài đăng và mã ngắn [tableon_compare] Và [tableon_compare_btn]. Các cột cho shortcode được cung cấp bởi cài đặt plugin:


Đại diện ở mặt trước:

Demo: https://demo.posts-table.com/tableon_compare/

 

 

WOOBE - Trình chỉnh sửa hàng loạt WooCommerce và Trình quản lý sản phẩm chuyên nghiệp