TABLEON Tệp đính kèm

TABLEON Tệp đính kèm

9,99$ 7,77$

Plugin này là một tiện ích mở rộng cho TABLEON - Bảng bài viết WordPress có thể lọc

Tiện ích mở rộng này cho phép tạo bảng với bài viết để so sánh Chúng.


Plugin này là một tiện ích mở rộng cho TABLEON - Bảng bài viết WordPress có thể lọc

Plugin này cho TABLEON tạo cơ hội để đính kèm tệp vào một bài đăng và hiển thị nó trong bảng hoặc dưới dạng biểu tượng.

Sử dụng nút "Add Files"để đính kèm tệp vào bài viết. Nếu nhấp vào cột" Biểu tượng ", có thể chọn biểu tượng cho từng loại tệp.

Tiện ích mở rộng này cũng cung cấp cột bổ sung với các tùy chọn riêng của nó:

Trên mặt trận trang web:


Cũng với phần mở rộng này:

 

 

WOOBE - Trình chỉnh sửa hàng loạt WooCommerce và Trình quản lý sản phẩm chuyên nghiệp