Mã nguồn mở miễn phí đơn giản AJAX PHP Calendar Script

Mã nguồn mở miễn phí đơn giản AJAX PHP Calendar Script

0,00$

  • Điều hướng ngày Ajax
  • Ngày bắt đầu trong tuần có thể tùy chỉnh
  • Trọng lượng thấp và hiệu suất cao
  • Tập lệnh này miễn phí cho mục đích thương mại và phi thương mại.
  •  Trang demo Lịch


  • Điều hướng ngày Ajax
  • Ngày bắt đầu trong tuần có thể tùy chỉnh
  • Trọng lượng thấp và hiệu suất cao
  • Tập lệnh này miễn phí cho mục đích thương mại và phi thương mại.
  •  Trang demo Lịch

 MUA Lịch AJAX nâng cao hơn trên Codecanyon.Net dựa trên tập lệnh này

Gọi script theo cách tiếp theo:


Đây là script PHP lịch đơn giản hơn nếu bạn cần:

 

WOOBE - Trình chỉnh sửa hàng loạt WooCommerce và Trình quản lý sản phẩm chuyên nghiệp